Kategorie: Zprávy výboru

Usnesení z valné hromady AC Česká Lípa konané dne 1. února 2019

Valná hromada schvaluje

 

  1. Zvolení návrhové, mandátové a volební komise, ověřovatele zápisu
  2. Doplňkové volby do výboru oddílu: člen výboru, za odstupujícího Milana Svitáka mladšího byla do výboru oddílu zvolena Ivana Slaměná   
  3. V rámci VH byly oceněni nejlepší atleti roku 2018 
  4. Schvaluje program pro rok 2019

 

Valná hromada bere na vědomí

 

  1. Výsledek hospodaření za rok 2018
  2. Sportovní výsledky v roce 2018

 

 

V České Lípě 1. 2. 2019

zapsal:  Trejbal Karel

 

 

Ověřil:

Milan Németh

Petr Stránský

Karel Trejbal

 

 

 

Zápis z jednání členské schůze AC Česká Lípa 1. února 2019

 

Místo:      U Kerama,  Žízníkov

Přítomní: dle prezenční listiny

                  pozváno 27 členů

                  zúčastnilo se 22 členů oddílu tj. 81%

                  členská schůze je usnášeníschopná

V úvodu Karel Trejbal přivítal všechny přítomné a zahájil členskou schůzi

Program:

Volba návrhové, mandátové a volební komise, ověřovatelé zápisu

návrhová   Süssnerová Jana, Bartáková

mandátová  Stránský, Németh

volební  Bekr, Hochmut

ověřovatelé zápisu  Trejbal, Süssnerová Veronika

Projednání a schválení programu

Program přednesl dle zaslané pozvánky Karel Trejbal. Program byl schválen.

Předseda přednesl zprávu o hospodaření za rok 2018. Na pozvání výboru byl přítomen pan Mach, ekonom oddílu, který byl pozván,aby vysvětlil případné dotazy týkající se hospodaření. K hospodaření nebyly žádné dotazy.

Dále byli vyhodnoceni a ocenění nejlepší atleti oddílu.

Dalším bodem programu byla doplňující volba do výboru oddílu, kde na základě vlastní žádosti odstoupil Miloslav Sviták ml., který se odstěhoval z České Lípy a nemůže se tudíž aktivně podílet na práci ve výboru. Za nového člena byla navržena Ivana Slaměná, která byla ve veřejné volbě zvolena.

Usnesení a závěr

Návrh usnesení přednesl Petr Stránský. Schváleno všemi hlasy.

Karel Trejbal poděkoval všem za přípravu a účast a popřál všem atletům hodně úspěchů v roce 2019.

 

V České Lípě 2.1.2019

Trejbal Karel

print Formát pro tisk